kolff: genealogy: dictionary: the dictionary (opened in new screen)

kolff family coat of arms

Genealogy - A Dictionary for your Convenience

Dictionary: | a b c | d e f | g h i j | k l m | n o p q | r s t | u v w x y z |
adjudant adjutant, aide-de-camp
administratief medewerker administrative clerk
adviseur advisor, consultant
advocaat lawyer, solicitor
advocaat-generaal solicitor-general
agentschap agency
ambtenaar public servant, civil servant
arrondissementsrechtbank comp: county court, district court
arts doctor, surgeon; general practitioner, physician
assuradeur(en) insurance broker(s)
automatisering information and cumputing
baljuw bailiff
bedrijfsleider manager
bejaardenverzorger(-ster) nurse for the elderly (f)
bekend famous
bijkantoor branch-office, affiliate office
binnenhuisarchitect interior designer (and decorator)
blindenbibliotheek library for the blind
broer brother
bronzen kruis bronze cross
bronzen leeuw bronze lion
burger citizen
cargadoor ship-broker
chirurg, chirurgijn surgeon
concertzangeres concert singer
Dictionary:| a b c | d e f | g h i j | k l m | n o p q | r s t | u v w x y z | top page |
deken (person) dean
dienst service
dierenarts veterinary surgeon
directeur (dir.) director, manager
docent(e) teacher m/f (higher educ.)
domeinen crown-lands, demesnes, public properties
dominee vicar, minister, preacher
drossaard (high) bailiff, sheriff
Drs. MA or MSc
dijkgraaf dike-reeve
effecten stocks (bonds)
echtgenoot spouse (m)
echtgenote spouse (f)
Eerste Kamer
der Staten Generaal
'First Chamber' (comp: senate)
Neth. Parliament
elektriciën electrician
expediteur shipping agent
fabricage-chef head of manufacture
fabriceur manufacturer
firma (fa.) company, firm
| a b c | d e f | g h i j | k l m | n o p q | r s t | u v w x y z | top page |
gadermeester tax collector (old dutch)
gasthuis hospital
gasthuismeester superintendent of hospital
geadopteerd adopted
gegoed land owner
gemeente municipality
gemeenteraad city-, town-, or municipal council
gemeentesecretaris town clerk, county clerk (no exact translation possible)
geneesheer physician, doctor, medical man
geneeskunde medicine (science)
gerechtshof court (of justice)
geref. reformed (dutch reformed) (religion)
geref. pred. (dutch) reformed clergyman
geschiedenis history
gezagvoerder captain, commander, commodore
gezworene sworn juror
gilde guild, corporation
goed, het (goed) estate, the (good)
graaf - gravin count - countess
griffier clerk (of the court), recorder, registrar
groothandel wholesale (trade)
handel trade, commerce
hartchirurgie heart surgery
heer van lord of
hervormd dutch reformed
hofprediker chaplain to the King (Queen)
hoofd (van) head (of)
hoofdadministrateur head administrator
hoofdcommies principal clerk (Home Office)
hoofdingeland chief landholder (polder)
hoofdredacteur editor-in-chief, general editor
hooggerechtshof High Court of Justice, Supreme Court
hoogleraar professor
huisarts G.P. (general practitioner)
huwelijk, huwelijksdatum marriage, date of m.
interneringskamp internment camp, concentration camp
jong young
| a b c | d e f | g h i j | k l m | n o p q | r s t | u v w x y z | top page |
Kamer van Koophandel (en Fabrieken) Chamber of Commerce
kandidaat-notaris comp: notary's managing clerk
kantonrechter cantonal judge
kantoor office
kapitein captain
kapitein-ter-zee naval captain
kerk church
kerkelijk comp: for the church (e.g. wedding)
kind(eren) child(ren)
kinderarts childrens' doctor
kolonel colonel
koninklijke (Kon.) Royal
kooplieden merchants
koopman merchant
koopvaart, koopvaardij merchant shipping
kraamverzorgster maternity nurse
kruis cross
kunstgeschiedenis history of art
kunstschilder painter (art)
laken (-verver) cloth, woollen fabric (-painter)
landbouwer/landbouwster farmer m/f
leeuw lion
legpenning municipal medal
leraar/lerares teacher m/f, secondary education
letterkundige literary man (woman)
levenloos (kind) dead born (child)
lid (van). lid (in) member (of), member (in)
lijkbidder/lijkbidster undertaker (m/f); (old dutch)
luchtmacht air-forces
luitenant lieutenant
luitenant-ter-zee 1e klasse lieutenant-commander, lieutenant
luitenant-ter-zee 2e klasse sub-lieutenant
maatschappelijk werker/werkster social worker
maatschappij (Mij.) company, society (Co.)
makelaar broker
medewerker employee
meester (schippersgilde) master (guild of skippers)
minister minister, secretary (of state)
| a b c | d e f | g h i j | k l m | n o p q | r s t | u v w x y z | top page |
naamswijziging change of name
notaris notary public
onderwijzer(es) teacher m/f
officier officer
onbekend unknown
ontvanger receiver, collector (of)
ontwerper designer
oprichter founder
orde order
oud- (as prefix) former
pachter tenant
patriciaat patricianship
poortwachter gate keeper
predikant vicar, minister, preacher
procuratiehouder managing clerk
procureur solicitor, attorney
procureur-generaal solicitor-general
psycholoog psychologist
q (no entries)
| a b c | d e f | g h i j | k l m | n o p q | r s t | u v w x y z | top page |
raad council
raadsheer councillor, justice
rechter judge, justice
redacteur editor
reder ship owner
rederij shipping company
rentmeester bailiff
relatie relation (partnership)
ridder knight
rustoord retreat
schepen lay judge, sheriff, magistrate, alderman
schipper bargee, skipper
schout sheriff, bailiff
schutterij citizen soldiery
secretaris secretary, town-clerk (difficult to give exact translation)
slager butcher
stadslijkbidster, (male:) stadslijkbidder comp: city's undertakers woman (male: man) (old dutch)
suikerfabriek sugar factory
tabakskopers tobacco tradesmen
tiend (commissie) tithe (commission)
thesaurier treasurer
touwslager rope maker
tuinbouw horticulture
tweeling (met voorg.) twin (of previous in line)
| a b c | d e f | g h i j | k l m | n o p q | r s t | u v w x y z | top page |
u (no entries)
vakantieoord holiday-resort
van of
veehouder cattle farmer
veeteelt cattle farming
vermeld reported (here: found in church or secular official papers)
vermist missing
> vermist (op zee vermist ter hoogte van...) > missing (went missing at sea near...)
verpleegkundige, verpleegster/verpleger nurse (m/f)
vertegenwoordiger representative
vlieger (piloot) air-man, aviator (pilot)
volgt follows
voor before
voorkind pre-marital child
voorzitter chairman, president
vrederechter justice of the peace
vroedschap town council (city fathers)
waren goods (trade)
waterschap 'polder-district'
weg- en waterbouwkunde comp: civil engineer
wetenschappelijk scientific
wethouder alderman
wijnkoper wine merchant
x (no entries)
y (no entries)
zuster sister
| a b c | d e f | g h i j | k l m | n o p q | r s t | u v w x y z | top page |