kolff: association: about: founders' meeting

kolff family coat of arms

Founders' Meeting

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
About Association Founding Regulations Board Honorary Members Family Days 'Shop' Quiz Archive    
  Founding: Heerendiner (intro) Heerendiner (report) Founders' Meeting        
Available in Dutch only
1e Algemene tevens Oprichtersvergadering van de Familievereniging Kolff,
gehouden op zaterdag 26 juni 1926, in hotel Weimar te Rotterdam.

Aanwezig: de leden van het Geslacht Kolff en medeleden die de presentielijst hebben geteekend.

De voorzitter, D.H. Kolff, die de leiding dezer bijeenkomst op zich heeft genomen, roept de aanwezigen een hartelijk welkom toe en spreekt de volgende rede uit:
"Geachte Familieleden:
Het is nu ruim 6 jaar geleden, dat de gebroeders Constantijn (geboren 28 December 1886) en Herman Kolff (geboren 4 Mei 1892) een groot aantal hun bekende leden van de familie Kolff aan den disch zich vereenigden en bij deze gelegenheid door hun hoeder Johannes Marius (geboren 16 Oktober 1883) het de(n)kbeeld geopperd werd, een familievereeniging op te richten. Dit bij uitstek geslaagde diner vond navolging en zoo kwam het, dat toen in december 1924 Cornelis Geertruyus Kolff van Staten Island, New York, die een familie-zwak is, in Europa vertoefde, ik (D.H. Kolff, geboren 9 Februari 1874) het goede oogenblik gekomen achtte, wederom een Kolff-diner te doen plaats hebben. Ik vond: Benjamin Kolff (geboren 15 Oktober 1874), Cornelis Geetruyus Kolff (geboren 28 Februari 1863), Jacobus Kolff (geboren 5 December 1864), Adrianus Anthonie Kolff (geboren 22 Oktober 1868), Johannes Kolff (geboren 22 Oktober 1868) bereid, met mij als gastheeren te fungeeren.Het diner had plaats op den 29en December 1924 in Officieren Societeit in het Park te Rotterdam.
Het aantal genoodigden was ditmaal in de 50 en omvatte bijna alle manlijke leden van ons geslacht, terwijl tenslotte 32 leden aan den maaltijd deelnamen. Ook dit diner was een succes en voor vele familieleden eene goede gelegenheid om op eene aangename wijze met elkander kennis te maken. Opnieuw werd toen door Johannes Marius in eene tafelrede, het oprichten van eene familievereniging warm aanbevolen, terwijl Mr.Dr. Gualtherus (geboren 22 februari 1879) het denkbeeld ondersteunde. Door mij is daarop aan hen, die voor een familievereeniging voelden, in overweging gegeven, zich aan het werk te zetten, met als gevolg dat zich in de loop van het jaar 1925 een comité van aanbeveling vormde bestaande uit:
Dirk Herbert (geboren 9 Februari 1874), Mr. Willem Matthias (geboren 2 December 1877), Martinus Jan (geboren 9 Januari 1878), Mr. Willem Marinus (geboren 6 Februari 1878), Johannes Marius (geboren 16 Oktober 1883), Mr. Berthus Joan Karel (geboren 20 oktober 1894), die zich aan het werk zetten, om in de eerste plaats statuten en huishoudelijk reglement te maken, waarbij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben: Mr. Willem Matthias en Mr. Willem Marinus.
   
De vrucht van hun werk is U allen toegezonden en zij dus thans zoover genaderd, dat wij hier bijeengekomen zijn, om deze statuten en het huishoudelijk reglement te bespreken en aan Uwe goedkeuring te onderwerpen, waarna het definitief besluit tot oprichting der Familievereeniging Kolff kan worden genomen. Bij het samenstellen der statuten, hebben de statuten van de familievereniging Vriesendorp en die van de familie van Hasselt als leidraad gediend.

De werkzaamheden van bovengenoemde 6 heeren, wier namen u vindt in de circulaire, welke u als begeleidend schrijven met de statuten en het huishoudelijk reglement is toegezonden, zijn hiermede afgeloopen, en deze heeren zullen hunne functie, die zij tijdelijk vervuld hebben, in deze vergadering neerleggen en zal U straks gelegenheid worden gegeven, een bestuur voor onze vereeniging te kiezen.

In de eerste plaats dan, wil ik tot uiting brengen, dat ons comité zich zeer verheugd heeft, dat zoovelen onzer familie sympathie met de oprichting van eene familievereeniging betuigd hebben en wij zijn allen, die hier zijn, zeer dankbaar, dat zij door hunne tegenwoordigheid aan het totstandkomen van onze vereeniging in dit hun medewerken.

Ten tweede wil ik U zeggen, dat ik het niet van belang ontbloot acht, dat eene familie, zoo groot en wijd vertakt als de onze, zooals er nauwelijks een tweede in Nederland en zijne Koloniën te vinden is, eene vereniging heeft, die ten slotte eenen band vormt, welke op geen andere wijze is te verkrijgen. Ik bedoel hiermede niet een zodanigen nauwen band, dat wij vanaf dit oogenblik, alsof wij leden van één gezin waren, met elkander moeten omgaan, maar een' band, die daarin bestaat, dat de leden van de familie elkander kennen en dat zij elkander eens per jaar op dezelfde wijze ontmoeten.
Bekendheid met elkander en het samenzijn in eene vereeniging kunnen toch voordelen en voorrechten bieden, die moeilijk van te voren zijn op te sommen. Om eene kleinigheid te noemen: De a.s. secretaris zal zonder twijfel een register aanleggen van al de leden van de vereeniging en naast hunne namen de functie vermelden, die zij bekleeden of bekleed hebben en dit register ter beschikking van de leden houden, opdat zij, zoo ze inlichtingen omtrent het een of andere menschen in te winnen, die desverlangd zoo mogelijk in de eerste plaats van hunne eigen familieleden kunnen verkrijgen, daarbij in de veronderstelling uitgaande, dat datgene, wat hun door hunne eigen familieleden wordt medegedeeld, juist is en niet aan onbetrouwbaarheid mank gaat.
   
Ons geslacht heeft - ik mag het hier wel zeggen - wat betrouwbaarheid aangaat - geen slechten naam, maar zeker mag verwacht worden - en ik voor mij twijfel daaraan niet in het minst - dat de familieband een extra woordje meespreekt en dat niemand van ons zijne bloedverwanten, bij het geven van inlichtingen niet naar zijn allerbeste weten en kunnen zou willen bijstaan. Dan is er onder meer het vragen van raad, hetgeen dikwijls op het vragen van inlichtingen volgt, en dus in nauw verband met het zooeven aangestipte kan worden gebracht. Ook is allerminst over het hoofd te zien de kwestie van de genealogie. Op dit punt is nog veel te doen en één van de eerste werkzaamheden van de vereeniging behoort m.i. in die richting te gaan. Ook wil ik met een enkel woord nog spreken over het fonds, waarvan de statuten melding maken. Mijn idee hieromtrent - en ik geloof, dat velen Uwer dit met mij eens zullen zijn - is, dat het op den langen duur zeker gewenscht zal zijn, een fonds te vormen. Echter zal zulk een fonds uit vrijwillige bijdragen moeten worden opgebouwd, en een Bestuur, dat zijne taak goed opvat, zal ten opzichte van dit punt uiterst tactvol te werk moeten gaan. Ik kan mij namelijk zeer goed voorstellen, dat er leden in onze vereeniging zullen zijn, die ongaarne zouden zien, dat een beroep op bijdragen op hen werd gedaan, of een zekere druk, hoe gering ook, op hen zou worden uitgeoefend. Zulks zou ertoe kunnen leiden dat er giften contre coeur gedaan werden. Dat moet onder alle omstandigheden vermeden worden, opdat de goede verstandhouding in alle opzichten bewaard blijve en niemand weerhouden wordt, de jaarlijkse familiedagen bij te wonen.
   
Geachte familieleden, ik sluit hiermede de kleine rede, die ik meende, hier te moeten houden. Ik spreek den oprechten wensch uit, dat, zoo onze vereeniging tot stand komt - wat ik thans wel als zeker mag aannemen - zij gedurende vele tientallen van jaren zal zijn eene vereeniging, waarvan het nut meer en meer zal blijken en waarbij ieder lid van het geslacht Kolff zich met genoegen zal aansluiten."

Hierna doet de fungeerende secretaris, Mr. W.M. Kolff, mededeeling van ingekomen brieven, als antwoord op de circulaire met statuten en huishoudelijk reglement gezonden door de commissie van voorbereiding voornoemd. Het blijkt dat 99 leden van het Geslacht hunne instemming hebben betuigd met het oprichten der Familie Vereeniging, terwijl verschillende leden mondeling hun adhaesie betuigden.
De fungeerdend voorzitter stelt hierop voor tot oprichting der Familie Vereeniging over te gaan, welk voorstel met applaus wordt ontvangen, zoodat tot de oprichting besloten wordt en almee overgegaan wordt tot de behandeling van de statuten en huishoudelijk reglement.

[volgt: statuten en huishoudelijk regelement, (Ed.)]

Op voorstel van den Voorzitter, den Heer Dirk Herbert Kolff, wordt met algemene stemmen besloten, de Koninklijke goedkeuring der statuten en daardoor de erkenning van de Vereeniging als rechtspersoon aan te vragen en het verdere te verrichten wat noodig mocht blijken te zijn voor de oprichting der vereeniging.

Besloten wordt het Bestuur der Vereeniging te laten bestaan uit 9 personen en worden bij acclamatie benoemd de personen, vermeld in artikel 18 der statuten, die onderlinge bestuursfuncties zullen verdelen.
Voordat de vergadering gesloten wordt, vraagt en verkrijgt de heer C.G. Kolff Jz. het woord om namens de vergadering den Voorzitter te danken voor de keurige leiding der bijeenkomst en de Commissie van voorbereiding voor het vele werk, dat zij tot stand heeft gebracht.
Hij hoopt, dat het werk tot zegen van het Geslacht Kolff zal blijken te zijn.

Daarna sluiting der vergadering.

de voorzitter, D.H. Kolff
de secretaris, W.M. Kolff

   
  Top of Page