kolff: biographies 1939-1950: inleiding (2)

Familiewapen

1939-1950: Introduction by the Editor (2)

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
    Intro Biographies New Zealand Algeria 1921 1939-1950 Deil Branch      
      Start 1939-1950 Editor's Intro In Memoriam Overview Reports    
< Previous 1939-1950: What happened to Family Members, mobilized for war, active in resistance or active as volunteers Next >
Tengevolge van de uitbreiding van mijn taak, heeft de samenstelling van dit boekje meer tijd gevergd dan ik aanvankelijk had verwacht. Maar nu is het dan gereed. Ons bestuur thans heeft besloten het op 5 mei 1955 te doen verschijnen, ter gelegenheid van de Herdenkingsfeesten, in verband met onze bevrijding, op dien dag tien jaren geleden. Bewerkt heb ik de berichten van of over 25 leden en medeleden. Hiervan waren 16 leden - naamdragers Kolff - en 9 medeleden.

Een verdeeling naar wapens en dienstvakken volgt hieronder, waarbij wel een groote voorkeur voor het wapen der Artillerie is gebleken.
Kon. Ned. Marine: 2
Militaire Luchtvaart: 2
Wapen der Infanterie, incl. Gasdienst: 4
Wapen der Arillerie: 7
Wapen der Cavalerie, incl. Pantsertroepen: 2
Korps Motordienst: 1
Militair Geneesk. Dienst: 1
Oorlogsvrijwilligers: 4
Sub ttl. 23 Mr. W.M. Kolff en J.C. Kolff: 2
 
Ttl.: 25
Tenslotte nog een enkel bericht over de beide zonen van wijlen J.Kolff, arts te Beekbergen en mevrouw A.P. Kolff-de Jonge, die zich op 10 Mei 1940 als oorlogsvrijwilliger hebben gemeld. Over hen is namelijk geen afzonderlijk bericht opgenomen.
C. Kolff Jzn., geb. 1912 te Beekbergen en wonende te Leeuwarden meldde zich vrijwillig te 's Gravenhage; hij werd aangenomen als militair chauffeur en als zoodanig tewerkgesteld.
G.C.M. Kolff Jzn., geb. te Beekbergen 1920 en verblijvende te Kampen, vertrok op 11 Mei 1940 vandaar per rijwiel naar het kamp bij Laren (N.H.), waar hij zich als oorlogsvrijwilliger aanmeldde. Na gekleed en uitgerust te zijn werd hij ingedeeld bij 20 R.I. Reeds na een maand werd hij gedemobiliseerd als gevolg van de plaatsgevonden capitulatie. Hij ging terug naar kampen om zijn studie aan de H.B.S. voort te zetten. De Berichten heb ik niet in alphabetische volgorde in het boekje opgenomen. Ik vond het voor een duidelijker overzicht gewenscht om de verwanten, die in Nederland hebben dienst gedaan, te vermelden in de volgorde van de groote eenheden, waarbij zij hun taak hebben vervuld.
Ik open de rij met de Kon. Ned. Marine en daarna volgt de Militaire Luchtvaart. Vervolgens de groote eenheden van het Veldleger (... III L.K. - Brigade A - II L.K. ...) in de volgorde waarin zij aanvankelijk waren opgesteld in de voorste lijn van het Veldleger, front oost. Dan volgt I L.K., langs de kust. Op het bijgevoegde kaartje zijn de legeringsgebieden ingeschetst. Ik dank het cliché van dit kaartje aan de welwillendheid van de N.R.C. en den militairen medewerker van dit blad.
De berichten over Mr. W.M. Kolff en die over J.C. Kolff heb ik vermeld tusschen die over, resp. van onze Gemobiliseerden en wel het Bericht over Mr. Kolff bij Brig. A. welke Brigade in de Betuwe gelegerd was en het bericht over Johannes Cornelis Kolff zult u aantreffen bij het I L.K. in welks legeringsgebied Delft was gelegen. En dan volgt hier (op pagina 'Overzicht Berichten' [Red.]) een overzicht van onze 25 verwanten in de volgorde, waarin zij in het boekje zijn opgenomen.

Johannes Marius Kolff, (CBCD XVIv)

To: Map of The Netherlands