kolff: biographies: 1939-1950: johannes marius (2)

kolff family coat of arms

1939-1950: Johannes Marius (2/6)

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
    Intro Biographies New Zealand Algeria 1921 1939-1950 Deil Branch      
      Start 1939-1950 Editor's Intro In Memoriam Overview Reports    
BERICHT van den Res. Luitenant Kolonel J.M. KOLFF, Commandant van het 46e Regiment Infanterie - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< Previous (1) Next (3) >
Wèl zou het Bureau Stellingbouw in mijn vak 3 zoogenaamde stekelvarkens (betonnen kazematten) en 4 gietstalen, koepels voor zware mitrailleurs bouwen, doch ten eerste schoot dit werk van Stellingbouw niet op en ten tweede achtte ik dit aantal van 7 bunkers, alle in één lijn, in de frontlijn gelegen, veel te gering.
Bij een nieuw bezoek van den C.V. einde October 1939 verzocht ik om zelf in eigen beheer een aantal betonnen kazematten te mogen bouwen en mij daarvoor een bepaald bedrag te willen toestaan. Dit verzoek werd ingewilligd.
Reeds den volgenden dag had ik mijn regimentsbetonploeg samengesteld onder leiding van een ijverigen reserve luitenant. De betonploeg bestond uit eenige deskundige onderofficieren en ca. 8o manschappen. Er waren timmerlieden bij voor de bekistingen, vlechters voor de beton ijzergeraamten en betonners voor het mengen en storten. Spoedig waren twee betonmolens gehuurd en reeds na eenige dagen kwamen uit Arnhem de schepen met zand en grint, uit Rotterdam cement en het betonijzer, al welke materialen door mij rechtstreeks bij de leveranciers waren besteld.
Met de door mij geraamde gelden vertrouwde ik 10 kazematten te kunnen bouwen. Het zijn er echter 14 geworden. Mijne chefs waren tevreden en ik ook!
Want op 24 December 1939 als Kerstsurprise mocht ik van Commandant Veldleger, gedateerd H.K.V. 23 121939, nr. 7737 A. de navolgende Tevredenheidsbetuiging ontvangen:
TEVREDENHEIDSBETUIGING
"Bij verschillende inspecties over den stellingbouw in het aan 46 R.I. ter verdediging toevertrouwd gebied, heb ik kunnen vaststellen:
Goed inzicht en voortvarenden arbeid. Ik verzoek U mijn betuiging van tevredenheid en waardeering ook te doen kennen aan alle onderdeelen van het Regiment onder Uw bevel.
De Luitenant Generaal,
Adj. in B.D. van H.M. de Koningin w.g. J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst."
This page: Up - Down
Met het navolgend onderschrift bracht ik den inhoud van het schrijven van Commandant Veldleger ter kennis van Regiment:
"Het verheugt mij de bovenstaande tevredenheidsbetuiging van den Commandant Veldleger aan alle onderdeelen van het Regiment ter kennis te brengen. Er is inderdaad, en ik heb U hiervan herhaalde malen doen blijken, met ernst, met ijver en met volharding gewerkt. Ik reken op U allen, dat in 1940 op dezelfde voortvarende wijze zal worden voortgegaan.
De Luitenant Kolonel,
Regiments Commandant w.g. J. M. Kolff."
Later heb ik nog eens 10 kazematten bijgebouwd, hoofdzakelijk voor opstellingen in de diepte van de Hoofdweerstandsstrook.
Vermelden wil ik nog een bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard einde januari 1940 en van H.M. de Koningin op 2 Maart 1940.
Kort daarop volgde een bezoek van den nieuw opgetreden O.L.Z., den Generaal Winkelman. Dit bezoek en de daarop gevolgde conferentie waren van een zeer vertrouwelijk karakter en werd slechts bijgewoond door eenige leden van den Staf van den O.L.Z., den C. Brig. A., den Kolonel J. van Voorthuijsen en den Res. Luitenant Kolonel J. M. Kolff als diens plaatsvervanger. Bij dit onderhoud, waarbij een bepaalde situatie van den rechtervleugel van ons Veldleger onder 't oog werd gezien en zekere dan te nemen maatregelen werden besproken, bleek wel, dat de toestand als zeer ernstig werd beschouwd. Eenige weken later was het dan ook zoo ver.
< Previous (1) Next (3) >