kolff: biographies: 1939-1950: johannes marius (3)

kolff family coat of arms

1939-1950: Johannes Marius (3/6)

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
    Intro Biographies New Zealand Algeria 1921 1939-1950 Deil Branch      
      Start 1939-1950 Editor's Intro In Memoriam Overview Reports    
BERICHT van den Res. Luitenant Kolonel J.M. KOLFF, Commandant van het 46e Regiment Infanterie - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
< Previous (2) Next (4) >

In den laten avond van 9 Mei 1940 kreeg ik van C. Brig. A. bericht, dat vanaf de grens zeer verontrustende berichten kwamen en werd mij gelast onmiddellijk met mijn regiment de stelling te bezetten. Ik gaf de noodige bevelen en op 10 Mei om 2.00 kon ik mijn chef rapporteeren, dat de stelling, zoomede alle oorlogscommandoposten volledig waren bezet. Mijn Cp. bevond zich in een versterkte kelder van den Huize "Leuvestein", aan den Kunstweg Kesteren-Lienden. Een groot aantal onderkomens van hout en met aarde en plaggen afgedekt, gebouwd in de omringende boomgaarden en daarmede aan 's vijands luchtverkenning onttrokken, bood werkruimte en legering aan het talrijke personeel van den regiments staf.

Om ca. 4.00, terwijl ik de opstellingen rondom mijn Cp. inspecteerde, werden plotseling zeer sterke eskaders Duitsche vliegtuigen waargenomen, die op groote hoogte van Z.O. naar N.W. over Kesteren vlogen. Dit moest wel oorlog met Duitschland beteekenen en kort daarop bereikte mij dan ook een desbetreffende mededeeling van C. Brig. A.
Helaas ontbrak ons verdragend luchtdoelgeschut. Wij konden dus slechts vuren op de zooveel lager vliegende verkenningstoestellen.
Om 5.10 kon aan den Brig. C. worden bericht: "Vijandelijk vliegtuig stort na beschieting onzerzijds brandend omlaag op ca. 300 M. van mijn Cp."
Ik laat over dezen 10 Mei nog eenige berichten volgen:
05.30 C.-Vpn. meldt:
Ontvang vuur van laagvliegende vliegtuigen.
05.30 Cp.-Vak Spoorbaan meldt:
Vliegtuigen steken en vuren op Liniedijk. Worden krachtig onder vuur genomen.
06.20 C.-Vpn. meldt:
Duitsch vliegtuig neergehaald.
08.05 Cp.-Vak Spoorbaan meldt:
Vliegtuigen steken en vuren op mijn Commandopost.
08.36 C.-Vak Spoorbaan meldt:
Vij. vliegtuig stort brandend neer richting Ochten.
15.38 C. Vak De Spees meldt:
Vij. bommenwerpers werpen bommen af boven Rhenen.
20.45 C -Vpn. meldt:
Vij. vliegtuig 200 M. voor voorposten neergeschoten. Inzittende Feldwebel gevangen genomen.
This page: Up - Down
Rustig werd van hoog tot laag op dezen eersten dag de nieuwe belevenis OORLOG doorstaan. Een leder deed zijn plicht, al was het toch voor velen moeilijk om te wennen aan het plotseling naderend gevaar van fluitende projectielen en rondspringende granaatscherven. Over Zaterdag 11 Mei wil ik in het kort het navolgende mededeelen.
Op den vroegen morgen van dien dag begon de beschieting door verdragende Duitsche artillerie van den Grebbeberg. Mijn vak kreeg zoo nu en dan een flinke laag mee. Zoo kreeg om 8.45 een mitrailleuropstelling van de regiments reserve een voltreffer, zonder veel schade aan te richten. Om 10.55 meldde C. Vak De Spees, dat in zijn vak eenig vij. granaatvuur viel en om 11.37 is het weer de regiments reserve, die vij. avu. meldt op punten aan den spoorbaan Kesteren Rhenen.
Om 16.40 wordt mij' door de voor mijne voorposten verkennende Reg. Wielrijders Patr. gemeld, dat Duitsche gemotoriseerde troepen Wageningen zijn binnen gerukt en in mijn eigen vak wordt voor de Voorposten Zetten door lichte vijandelijke troepen bezet. Om ca. 17.00 blijkt de telefonische verbinding met de Voorposten verbroken.
Mijn Regiments Hulpverbandplaats aan den Rijn tegenover Rhenen gelegen, moet 1000 M. achterwaarts worden verplaatst wegens het in de onmiddellijke nabijheid herhaaldelijk inslaan van vij. artillerieprojectielen.
Vanaf ca. 17.30 kan ik vanuit een hoogen waarnemingspost met mijn veldkijker persoonlijk waarnemen, dat aan de overzijde van den Rijn de Nederlandsche voorposten, Oostel. van de Grebbe terugtrekken.
Om 19.20 ontvang ik bericht van C. Vpn., dat vij. lichte strijdkrachten thans voeling hebben gekregen met mijn voorposten.
Intusschen is de telefonische verbinding met de Voorposten hersteld en om 20.05 bereikt mij een bericht van C.Vpn., dat onze voorposten aan den Rijndijk worden aangevallen vanuit de richting Lakemond en wordt verzocht het afsluitingsvuur nr. 5 27 af te doen geven. Dit artillerievuur tevoren voorbereid wordt met machtiging van den Brig. C. voor de halve tijdsduur afgegeven.' Het wordt daarna rustig voor de Voorposten.
Ook de nacht verloopt eveneens rustig.
(Top of Page)
< Previous (2) Next (4) >