kolff: biografieën: 1939-1950: inleiding (1)

familiewapen kolff

1939-1950: Inleiding door Samensteller (1)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Nieuw Zeeland Algerije 1921 1939-1950 Deilse Tak      
        Start 1939-1950 Inleiding In Memoriam Overzicht berichten    
< Vorige 1939-1950: De belevenissen van onze gemobiliseerde verwanten, verzetslieden en de oorlogsvrijwilligers Volgende >
Inleiding (1) door de samensteller van de 'Berichten', Johannes Marius Kolff (CBCD XVIv)
In het voorjaar van 1941 werd mij op voorstel van ons oud-bestuurslid en vroegeren secretaris Mr. W.M. Kolff te Deil (Gld.) door mijn mede-bestuursleden van onze Familie Vereeniging gevraagd of ik mij wilde belasten met het samenstellen van een boekwerkje, waarin zouden worden vermeld de belevenissen van onze gemobiliseerde verwanten, met het doel deze verzamelde berichten voor het nageslacht te bewaren. Als oudste in militairen rang, meende ik deze opdracht gaarne te moeten aanvaarden. Reeds een belangrijk deel van de gegevens had ik verzameld - althans voor zooverre dit in bezet Nederland mogelijk was - toen onze vereeniging door den Commissaris voor niet-commercieele verenigingen en stichtingen onder toezicht werd gesteld en ons werd opgedragen een afschrift van alle uitgaande stukken aan zijn bureau te zenden. Wel, dat zouden wij zeker niet doen.
In dien tijd was ik ook penningmeester van onze Familie Vereeniging en met alle kasbescheiden van de Vereeniging en van het Familie-Ondersteuningsfonds, liet ik alle zich in mijn bezit bevindende aantekeningen mede onderduiken.
Dit was niet zo eenvoudig, omdat ikzelf op 18 december 1942 mijn huis te Wassenaar moest verlaten (zie de afbeeldingen, met tekst van de verordeningen; zie ook: De Colve II) en door de Duitschers naar Gelderland, oostelijk van den IJssel werd verbannen. Wij wisten echter westelijk van deze rivier nabij Epe (Gld.) een onderdak te vinden. Hier verbleef ik met mijn gezin tot Juni 1943, toen ook deze woning op last van de bezetters werd gevorderd. Ik had intusschen een woonschip gekocht, waarmede wij in vele étappes naar westelijk Nederland terugkeerden. Aan boord van de 'Caeghschuyt' (zie vergunning) (zie noot) heb ik nog juist het einde van de bezetting kunnen halen, want ons scheepje was eenige malen bijna een prooi van de Duitsche aasgieren geworden.
U moge hieruit blijken hoe alle bescheiden en gegevens dermate - gedeeltelijk opzettelijk - waren door elkaar geraakt, dat het aanvankelijk niet wel mogelijk was met een geordend verhaal te beginnen.
In 1950 besloot ik de belevenissen van onze verwanten, die in Nederlandsch-Indië hadden dienst gedaan, ook in dit boekje op te nemen, zoomede het Bericht omtrent den oorlogsvrijwilliger Thomas Humphry Egeler, Sergeant-Instructeur bij de Rhodesian Rifles, op 29 februari 1944 omgekomen bij Salisbury in Zuid-Rhodesia, welk bericht ik thans van wijlen zijn vrouw, Mevrouw T.A. Egeler-Kolff mocht ontvangen.
Bezoek H.M. Koningin Wilhelimina
Bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina op 2 Maart 1940 aan het vak van 46 R.I. in de omgeving van Kesteren. Op de achtergrond de met drijfijs bedekte Rijn. Ook de beide slachtoffers van het verzet Mr. W.M. Kolff, Burgemeester van Deil (Gld.) en J.C. Kolff, student aan de T.H. te Delft, die alhoewel niet als militair, doch op zeker niet minder eervolle wijze het land hebben gediend en het hoogste offer hebben gebracht voor Koningin en Vaderland, mochten in dit overzicht niet ontbreken. En het is wel een droevige gedachte dat het juist Mr. W.M. Kolff is geweest, die in 1941 het initiatief nam tot het verzamelen van deze Berichten.
Caeghschuyt: Door mij (de inleider, Johannes Marius Kolff, [Red. 1939-1950]) zo genoemd naar het type schip, een Caeghschuyt, waarmede Wouter Wouterszn. Kolff van Geertruydenberg naar Nijmegen kwam en aldaar op 29 April 1601 als burger werd ingeschreven. Zie: Historie: Geografie: Drie schippers op de Waal
Zie ook: Overste J.M. Kolffstraat te Kesteren