kolff: vereniging: heerendiner: verslag

familiewapen kolff

'Heerendiner' Een verslag op rijm

Welkom (Nieuws) Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
De Vereniging Oprichting Statuten Bestuur Ereleden Familiedagen Winkel Quiz Archief    
  Heerendiner (intro) Heerendiner (verslag) Oprichtersvergadering        
Dit verslag, op rijm, werd gemaakt door Cor (Cornelis Laurentius, CBCB XVIr) Kolff, en werd in De Colve XII (2007) gepubliceerd dankzij zijn kleinzoon Cees (Cornelis Laurentius, CBCB XVIIIp).
Tan en Herry, onze neven
wilden een familiebijeenkomst geven;
daarom werd wel overdacht,
wien te vragen van ’t Kolff-geslacht.
De uitnodigingen werden opgemaakt en gingen in zee,
het aantal aanmeldingen viel erg mee.
Want van dat hoogst illustere ras,
staken zich er zestien in rok en witte das,
om op Eendragtsweg 3 de beenen onder tafel te steken,
helaas moest no. 17 wegens ziekte ontbreken.
Den negenden Maart, zoo om een uur of zeven,
verenigden zich broers, oom en neven
bij Tan en Herry in het salon,
en dra vloeide door de jeneverbron.
Zoo'n jajem voor den eten is niet te versmaden
en is daarom dan ook zeer aan te raden.
' t is vermakelijk, om eens gade te slaan,
hoe verschillend de Kolven met hun borrel omgaan.
Neem b.v. Aad Zout, die spitst de lippen,
alvorens aan zijn Oude Clara te nippen.
Cor verf is ook zeer op 't edele vocht gesteld
en bijt den kop er af met ruw geweld.
Tiep en zijn neef American Aad,
staan samen op de kachelplaat,
en bevechten daar naar hunne meug,
de Klare dapper, teug op teug.
Dick "Davidson" houdt niet van een jeneverplas,
Ziet liever sherry in zijn glas.
“Aan tafel, Heeren" klinkt het dra,
de ouderen gaan voorop, de jongeren volgen na.
De eetkamer was als 't ware een sprookje
van licht met kaarsen en dan rook je
al zoowat welke heerlijke dingen
straks ons gehemelte strelen gingen.
Op tafel prijkt in het midden een gebak,
waarop het Kolvenwapen niet ontbrak.
De hamers, lelie en de zwaan,
den helm en mantel zie je duidelijk er op staan.
Aan het ene eind der tafel zit Herry, aan 't andere eind Tan,
aan wiens rechter zijde men zien zitten kan,
Koos van 't Haringvliet, daarnaast Dick van Teer Effect,
in eten en zingen wonderbaarlijk goed gebekt.
Naast Dick zat Tinus, kleinzoon van C.L. met de baard.
Vervolgens kwam Aad Hendrikszoon, die zat vlak voor de taart.
Geflankeerd door Herman, uit Scheveningen gekomen,
terwijl naast hem de plaats werd ingenomen
door Jan Breda, afstammeling van Lambertus.
Dan kwam Cor verf, de man die werd es
geopereerd van een dubbel breukje:
maar nu prijkt weer zijn buikje zonder plooi of kreukje.
Om den hoek was dan de jongste gastheer gezeten
En naast hem Aad Zout, foutief op 't menu Adrianus Quirinus geheten.
Vervolgens kwam Hens, de jongste der comparanten,
maar niet de minst bespraakte van alle deze klanten.
Daarnaast zat Dirk Herbert en dan kwam Jan Marius
die als gast in eigen huis zich voelde wonder knus.
Naast hem zat een Kolff, Gualtherus genaamd,
die alle andere aanwezigen maakte beschaamd,
want hij ontzag zich niet, de reis van Nimmerdor te maken,
om het samenzijn met zijn verlicht geslacht te kunnen smaken.
Daarna kwam Jan Marius, de esculaap ditmaal.
(de opsomming is haast uit, eentonig werd anders 't verhaal).
De laatste van de rij was Jan van Emme Jante:
En waar je ook maar keek, 't was Kolff aan alle kanten.
De disch begon met oesters en een speech van gastheer Her,
En later op den avond volgden meerder speechen er.
Eerst begon Aad Zout, die in gloedvolle woorden
de Kolven herdacht, die deden, zooals 't behoorde.
En ook de oudste van 't geslacht, nu nog in leven,
men zond haar toen een groet van de verzamelde neven.
Daarna kwam Koos, als oudste van den disch;
Wat sprak die man met vuur, hij sloeg de plank niet mis,
toen hij de jongeren aan tafel herdacht
en hen wees op de goede tradities in het kolvengeslacht.
Hij dronk tenslotte op de Moeder van de gastheeren, Madelein,
die per telegram betreurde niet tegenwoordig te kunnen zijn.
De jongste vroeg ’t woord. ‘t werd hem grif gegeven;
Hij benutte het om Oom Aad als "OPA" te laten leven.
Jan Marius Hermanszoon was daarna de flinke vent,
(terug naar: Heerendiner en Oprichtingsvergadering)
die 't woord nam en met veel spreektalent
in d’eerste plaats de Kolven, over 't aardrijk verspreid,
herdacht; hij noemde ze wijd en zijd:
in Tiel, Bommel, Flakkee, Amerika en de Oost,
zij allen werden in gedachten door hem toegeproost.
Daarna wees hij op de aanleiding tot dit festijn,
en hoopte dat dit wel de eerste, maar niet de laatste maal mocht zijn.
Hij vond echter dat de Vriesendorpen tot voorbeeld moesten strekken,
en voortaan elke Kolff met zijn vrouw moest komen en weer vertrekken.
Intusschen was ook een bijna naamgenoot verschenen,
die ons even met een magnesium maan heeft beschenen.
Wat zaten allen stil, Pissuise drukte op de knop;
En ik verwed er haast wat om; we zitten er allen prachtig op.
Het diner ten einde, werd de gezelligheid verplaatst,
naar de heerenkamer, er vlak naast.
Hier werd gestoomd, gedampt, gesmookt,
behalve door J.M.hzn. die niet of weinig rookt.
De koffie kwam, alsmede cognac en likeuren,
die met de rookwalm zich verbonden tot de heerlijkste aller geuren.
Dick werd boven op een stoel gezet,
En zong der Kolven lof in menig schoon couplet.
Maar dat was niet genoeg, hij moest ook musiceeren,
wat hij deed, door de buikslootsche Tirolerin en de oude "Jef” te eeren.
Ook dome Doris en Lies, die mochten ons bekoren.
Maar van de juf met de houten poot, daar wilde hij niet van hooren.
Toen werd het onze tijd, wij moesten nog naar 't Haagje,
En praatten in de tuf nog over 't gezellig daagje.
Ik dank je Tan en Her nogmaals voor 't gul onthalen,
En hoop dat 't feest ’t volgend jaar even leuk zich moog herhalen.
Lang was het gebruik om bij Kolffen te verwijzen naar hun beroep of hun woonplaats of een andere geografische aanduiding. Zodoende ontstonden bijnamen als Cor Verf (Cor bezat een verffabriek), Jan Zout (Jan handelde in zout) of Jan Koekoek (die een mooi huis aan de Koekoekslaan te Wassenaar bezat). Dit komt in dit rijm goed tot uiting en verdiende daarom deze verklaring. Een overzicht van deze Rotterdamse bijnamen is op de website geplaatst. Het gebeurt nog steeds: de webmaster wordt tegenwoordig nogal eens als Marius Web aangeduid.
Ten onrechte werd in dit verslag op rijm verwezen naar Jacobus Kolff (CBB XVIm), de wel aanwezige was een andere Jacobus (CBCF XIVp3). Bijdrage, inclusief deze opmerking, met dank aan: Cees (Cornelis Laurentius) Kolff (CBCB XVIIIp), Erelid van de Familievereniging Kolff.
(Top Pagina)